Học phần Kỹ năng quản trị cung cấp những kiến thức cơ bản và các kỹ năng cần thiết để giúp nhà quản trị ở các cấp điều hành doanh nghiệp, đồng thời nhằm giúp các nhà quản trị vƣợt qua những trở ngại thƣờng gặp. Cụ thể, học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất gắn với nhiệm vụ của nhà quản trị trong điều hành các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Học xong học phần này sinh viên nắm chắc kiến thức, kỹ năng quản trị và giúp cho sinh viên có thể thực hành nghiệp vụ kinh doanh ngay sau khi ra trường.