Chuẩn đầu ra


Hình của Hường Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin năm 2020
Bởi Hường Nguyễn Thị - Thứ Hai, 24 Tháng Giêng 2022, 9:15 SA
 

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin năm 2020

Hình của Hường Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2020
Bởi Hường Nguyễn Thị - Thứ Hai, 24 Tháng Giêng 2022, 9:14 SA
 

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2020

Hình của Hường Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa nam 2020
Bởi Hường Nguyễn Thị - Thứ Hai, 24 Tháng Giêng 2022, 9:13 SA
 

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa năm 2020

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá năm 2018
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:34 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá năm 2016
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:32 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2018
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:27 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2016
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:24 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Administrator Admin
Chuẩn đầu ra ngành CNTT năm 2018
Bởi Administrator Admin - Thứ Ba, 4 Tháng Giêng 2022, 2:09 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Administrator Admin
Chuẩn đầu ra ngành CNTT năm 2016
Bởi Administrator Admin - Thứ Ba, 4 Tháng Giêng 2022, 2:08 CH
 

Nội dung chi tiết