Chuẩn đầu ra


Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá năm 2020
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Ba, 18 Tháng Giêng 2022, 9:34 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá năm 2018
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:34 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá năm 2016
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:32 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2020
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:28 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2018
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:27 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2016
Bởi Thanh Bình Nguyễn Thị - Thứ Hai, 17 Tháng Giêng 2022, 6:24 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Administrator Admin
Chuẩn đầu ra ngành CNTT năm 2020
Bởi Administrator Admin - Thứ Ba, 4 Tháng Giêng 2022, 2:10 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Administrator Admin
Chuẩn đầu ra ngành CNTT năm 2018
Bởi Administrator Admin - Thứ Ba, 4 Tháng Giêng 2022, 2:09 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Administrator Admin
Chuẩn đầu ra ngành CNTT năm 2016
Bởi Administrator Admin - Thứ Ba, 4 Tháng Giêng 2022, 2:08 CH
 

Nội dung chi tiết