Học phần trang bị cho sinh viên có các kiến thức cốt lõi về quản trị bán hàng; những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác bán hàng, cách thức tổ chức và quản lý bán hàng tại doanh nghiệp. Sau khi học xong học phần sinh viên vận dụng đƣợc các kỹ năng bán hàng cơ bản vào trong tình huống thực tế để xử lý tốt các tình huống bán hàng cũng nhƣ rèn luyện và nâng cao khả năng thuyết trình, xây dựng đƣợc bản mô tả công việc, xây dựng đƣợc chƣơng trình khuyến mãi và xây dựng quy trình mua hàng của khách hàng tiêu dùng và khách hàng tổ chức.