Học phần Quản trị marketing trang bị những kiến thức chung về quản trị marketing (quản trị marketing là gì? Sự khác biệt giữa marketing và quản trị marketing…). Bên cạnh môn học cũng trang bị những kiến thức marketing căn bản chuyên về quản trị nhƣ định vị, thiết kế, các chiến lƣợc, phân khúc, nghiên cứu marketing, marketing phối hợp và các quy luật, các chiến lƣợc, các phƣơng trình, các lý thuyết,…