Học phần này rèn luyện cho sinh viên có cách nhìn tổng quan về hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán, đó là phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, giúp sinh viên kết hợp được giữa lý luận và thực tiễn trong học phần nguyên lý kế toán A, làm cơ sở để sinh viên làm tốt hơn các học phần về kế toán khác.