Quản trị học là học phần cơ sở ngành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Học phần giới thiệu các chức năng của nhà quản trị như chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp cho người học những kiến thức chung về môi trường tổ chức, vấn đề ra quyết định và sự phát triển của tư tưởng quản trị.