Học phần Nghiệp vụ lễ tân khách sạn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nghiệp vụ lễ tân khách sạn. Giới thiệu một cách khái quát nhất về những cơ cấu tổ chức và những hoạt động ở các bộ phận lễ tân khách sạn trong khách sạn. Học phần này cũng giúp người học rèn luyện các kỹ năng cơ bản về các nghiệp vụ lễ tân như đặt buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, thanh toán và phục vụ khách rời khách sạn.