Học phần Tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệp cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp.